Geschiedenis

INTERNATIONAAL

In de tweede helft van de vorige eeuw waren er vele nieuwe christelijke bewegingen, gemeenschappen en groepen die zich inzetten op maatschappelijk of kerkelijk gebied. Wat hen verbond was een krachtige ervaring van de liefde van God, een levend geloof in Christus, de liefde voor het Woord, het engagement voor de medemens en het besef met het specifieke eigen charisma een opdracht te hebben voor deze tijd. Maar lange tijd was er weinig contact en samenwerking tussen al deze bewegingen en groeperingen, zeker niet interconfessioneel. Twee ontwikkelingen zijn bepalend geweest voor het ontstaan van Samen voor Europa. De ene gesitueerd in Duitsland de andere geïnitieerd in Rome.

Duitsland

Sinds 1969 komen in Duitsland ieder jaar verantwoordelijken van protestantse groeperingen bij elkaar (Treffen von Verantwortlichen, TvV). Inmiddels nemen daar zo’n 80 verschillende gemeenschappen, communiteiten, bewegingen, organisaties en vrije gemeentes aan deel.

Rome PInksteren

Met Pinksteren 1998 vindt op het St Pietersplein in Rome, op uitnodiging van de toenmalige paus Johannes Paulus II, een grote ontmoeting plaats voor mensen van nieuwe katholieke bewegingen en gemeenschappen. Belangrijk was de oproep van de kerk aan de bewegingen om samen te werken. Chiara Lubich, stichteres van de Focolarebeweging, beloofde de paus in het openbaar daarvoor haar inzet met haar charisma van eenheid. Spoedig sloten zich andere bewegingen aan.

Augsburg

In oktober 1999 vond in Augsburg de ondertekening plaats van de ‘gemeenschappelijke verklaring over de rechtvaardiging’ tussen de lutherse en katholieke kerk. Rondom deze plechtigheid troffen mensen van verschillende bewegingen elkaar waaronder Helmut Nicklas (YMCA München), Gerhard Proß (YMCA Esslingen), Friedrich Aschoff (charismatische vernieuwing in de Evangelisch-Lutherse Kerk) en ook Chiara Lubich en Andrea Riccardi (San Egidio).

Feest van herkenning

Het was een ervaring van grote broederschap en een feest van herkenning: herkenning van het werk van de heilige Geest in grote verscheidenheid. In allen leefde de wens samen verder te gaan. Maar zoals Lubich zei: “de partituur staat in de hemel geschreven”. Door samen te luisteren naar de Geest van God zou men, zo was de gemeenschappelijke overtuiging, gaan begrijpen waartoe de gezamenlijkheid zou leiden.

‘Mit einander wie sonst’

Om de ervaring van het samenzijn niet alleen maar mogelijk te maken voor de afgevaardigden van elke kerk en beweging, maar ook voor de leden ervan, werd op 8 december 2001 in München een ontmoeting georganiseerd: “Miteinander-wie sonst (Met elkaar-hoe anders)”. Meer dan 5000 mensen van diverse kerkelijke achtergronden kwamen bij elkaar. De verantwoordelijken sloten een verbond van wederzijdse liefde. Het werd de basis voor alles wat zich later in het samenwerkings­verband zou ontwikkelen.

Internationaal comité

Om met elkaar duidelijk te krijgen welke concrete uitwerking de samenwerking moest krijgen, ontmoetten in 2002 de verschillende vertegenwoordigers uit Duitsland en Italië elkaar in Rome. Er werd een comité gevormd. Zo ontstond het idee om in 2004 een grote meeting van bewegingen en gemeenschappen van de verschillende kerken uit heel Europa te houden. Een nieuw initiatief was geboren: “Samen voor Europa’.

Stuttgart I

Het werd een historische dag op 8 mei 2004 in Stuttgart. Ruim 10.000 leden van 175 christelijke gemeenschappen en bewegingen kwamen bijeen om samen de rijkdom van het christelijk leven in Europa te laten zien. Een van de hoogtepunten was de ‘Boodschap voor Europa’ waarin de bewegingen hun inzet beloven voor een weg naar broederschap in Europa.

Stuttgart II

In 2007 was er een tweede ontmoeting in Stuttgart waar ruim 9000 mensen bijeen kwamen. Ditmaal om in het licht te stellen dat de aanwezigheid van christenen een verschil maakt in Europa. Hier werden de 7 speerpunten geformuleerd. 

Brussel 2012

De 3e internationale ontmoeting, heeft plaatsgevonden in Brussel op 12 mei 2012. En parallel in meer dan 100 andere Europese steden. 


IN NEDERLAND

Samenwerking aan protestantse zijde

Ook in Nederland bestond er sinds vele jaren een samenwerking tussen een groot aantal protestantse, evangelische organisaties. En de protestantse Charismatische Werkgemeenschap Nederland en de Katholieke Charismatische Vernieuwing hadden goede onderlinge contacten en samenwerking.

Katholieke bewegingen in Den Bosch

Aan katholieke zijde is de samenwerking tussen de bewegingen begonnen na de internationale ontmoeting op het Sint Pietersplein met de paus in 1998. In Nederland werd in 1999 tijdens de pinksterdagen een grote ontmoeting in Den Bosch gehouden waar 3500 mensen van verschillende katholieke bewegingen aan deelnamen.

Eerste ontmoeting van leiders

Als voorbereiding op Stuttgart I was er in 2003 voor het eerst een ontmoeting tussen verantwoordelijken van bewegingen van katholieke huize (waaronder Focolare en Katholieke Charismatische Vernieuwing) en vertegenwoordigers van organisaties binnen de protestantse wereld (waaronder Alpha-cursus Nederland, Charismatische Werkgemeenschap Nederland, Evangelische Alliantie, Evangelische Omroep, Jeugd met een Opdracht, Verenigde Pinkster- en Evangelie­gemeenten en Youth for Christ). Tijdens deze dag werd het plan opgevat om ook in Nederland aan te sluiten bij het Europese initiatief ‘Samen voor Europa’.

Nederland naar Stuttgart I

Op 8 mei 2004 nam een delegatie van circa 50 personen vanuit Nederland deel aan Stuttgart I. Parallel daaraan was er in Den Bosch een ontmoeting met 1500 mensen die via sateliet verbonden waren met de hoofdontmoeting in Stuttgart.

Stuttgart II en lokale ontmoetingen

Nadien is uit de eerste ontmoeting van leiders een stuurgroep geformeerd die de activiteiten en contacten in Nederland organiseerde. Steeds meer bewegingen sloten zich aan. In 2007 werd er een tweede reis georganiseerd met 80 mensen naar Stuttgart II en vonden er gedurende het jaar twee lokale bijeenkomsten plaats van het kader en middenkader van de verschillende bewegingen.

Samenloop voor Europa

Sinds 2010 organiseert de stuurgroep ieder jaar de ‘Samenloop voor Europa’: een wandeltocht langs plaatsen die voor de geschiedenis van het Christendom in Nederland van belang waren. Doel is een bezinning op de gezamenlijke wortels en een verdieping van de onderlinge contacten die resulteren in concrete samenwerking op maatschappelijk en kerkelijk gebied.

Marriageweek

Een van de projecten van samenwerking is de in 2011 voor het eerst georganiseerde Marriageweek